Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DORGAS Mieczysław Gadaszewski z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Ołowiana 11, 85-461 Bydgoszcz, NIP 9670052765 zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw należy kontaktować się z Administratorem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Pani/Pana zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • badania poziomu satysfakcji Klientów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalenia jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia Klientów za świadczonych przez nas usług i produkowanych produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Pani/Pana przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.
 5. Okres przechowywania danych.
  • w przypadku Pani/Pana danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i /lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku,
  • dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 6. Udostępnienie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom:
  • podwykonawcom (monterom), którzy na nasze zlecenie montują u Pani/Pana nasze produkty, podczas gdy umowa była zawarta pomiędzy Panią/Panem a naszą firmą,
  • do Biura Rachunkowego, prowadzącego nasze księgi rachunkowe,
  • Urzędom Skarbowym, Sądom i innym Urzędom Państwowym, gdy te wystąpią o dotyczące Pani/Pana dane w związku z prowadzonymi przez nie czynnościami,
  • współpracującymi z naszą firmą firmami ubezpieczającymi należności, oraz firmami windykacyjnymi, gdy zajdzie potrzeba dochodzenia naszych roszczeń.
 7. Jako podmiot danych ma Pani/Pan prawo do:
  • swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • przenoszenia danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
  • sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych
  • usunięcia danych po wskazanym w punkcie 5 okresie
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informacja o dobrowolności podania danych.
  • świadczenia naszych usług na podstawie zawartych umów, i/ lub zleceń, zamówień.
  • przygotowania ofert i zawierania umowy na świadczenie innych usług Administratora.